3/04/2018


പൊടിപിടിച്ച സത്യങ്ങള്‍ ,
മാറാലകള്‍ വീണ മാര്‍കിസം !
ചിതലരിച്ച സോഷ്യലിസം !
'' മാറ്റുവിന്‍ ചട്ടങ്ങളെ ,സ്വയമല്ലെങ്കില്‍
മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങളേ താന്‍...''
save marxism 
save socialism
Save INDIA !
#asrus

1 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

അഭിപ്രായം , അത് എന്തുതന്നെ ആയാലും തുറന്നു പറയൂ ,
ധീരതയോടെ...അതാണ്‌ എനിക്കിഷ്ടവും!
thankz in adv ;)

copy block