11/12/2019
മതേതരം (ത്വം ) secularism !

'' അ ങ്ങിനെ ഞങ്ങള്‍ മതേതരമാവുകയായിരുന്നു !'' അപ്പോള്‍ ചോദിക്കും എന്താണ് മതേതര(ത്വ)മെന്ന് , സമൂഹത്തില്‍ കൊച്ചുകുട്ടികള്...

11/10/2019
Jallikattu  ജല്ലിക്കട്ട്

നീ ...എന്തായന്നെനിക്കറിയില്ല , ഞാന് ‍ പോത്താകുകയായിരുന്നു . മിനിട്ടുകൾ ‍ ദൈർ ഘിച്ചും ശോഷിച്ചും മണിക്കൂറുകൾ പിറവിതാണ്ടി ദിവസങ്ങളും...

copy block