10/26/2017
നീയിനി ഇത് ആരോടും പറയേണ്ടട്ടോ ! Inland letter

  photo : google തൊ ണ്ണൂറുകളുടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച പ്രായം ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ കണ്ണുകളില്‍  കുളിര്‍മയും മനസ്സില്‍ , ഉണങ്ങിക്കറുത്ത  കസ്തൂരി ...

5/28/2017
7/11/2016
6/11/2016
പ്രമുഖ - സൃഷ്ടി ! men and women

..........അങ്ങനെയാണ് , കുന്നുകളും മലകളും ഉണ്ടായത് . പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളും ശേഷം പ്രണയവും ഒടുക്കം മനുഷ്യനും ! . പിന്...

6/05/2016
5/27/2016
5/17/2016

copy block