7/11/2016
6/11/2016
പ്രമുഖ - സൃഷ്ടി ! men and women

..........അങ്ങനെയാണ് , കുന്നുകളും മലകളും ഉണ്ടായത് . പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളും ശേഷം പ്രണയവും ഒടുക്കം മനുഷ്യനും ! . പിന്...

6/05/2016
5/27/2016
5/17/2016
4/07/2016
3/13/2016
തുപ്പല്‍ ടൈറ്റാനിക് ( Titanic )

ഈ കഥ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി സാമ്യം തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ അത് തികച്ചും യാദൃക്ഷികമാണ്  !

2/23/2016
Selfie ! ( ഇന്ത്യ മരിച്ചിട്ടെന്തിനു നാം ജീവിക്കണം ! )

***** ഈ നാടിന് ഇതെന്തുപറ്റി ചിലയിടങ്ങളില്‍ ബീഫ് മരിക്കുന്നു ചിലയിടങ്ങളില്‍ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം മരിക്കുന്നു ചിലയിടങ്ങള...